නුඹ දුන්නු දුක් නිසා.... මගේ වෙඬරු හිත කවි වුනා....

08 October 2014

෴පෙම්වතිය මැරිලා෴

පාට මල් වල සිනිඳු පෙතිමත
ප්‍රේම  කවි ලිව්ව පෙම්වතිය මැරිලා...
සෙනෙහෙ පැතුමන් සිත් දරාගෙන 
ආදර ගී ගැයුව පෙම්වතිය මැරිලා....
නුඹ නමින් පමණක් ඉපැදී මියෙන්නට
පාරමි පිරූ පෙම්වතිය මැරිලා.....
නුඹේම කුලගෙයි පතිනි වන්නට
මල් හීන දුටු  පෙම්වතිය මැරිලා....

සාගරේ තරම් ආදරේ 
රහසේ සඟවගෙන,පෙම්වතිය මැරිලා....
ලොවක් සනසන නුඹේ දෑසින්
වහන්කරන් හිත,පෙම්වතිය මැරිලා.....
නුඹේ පෙම් හිත අහිමි බව දැන 
දරනු බැරි දුකින්, පෙම්වතිය මැරිලා..
නුඹට ඇය හිමි ලොවට 
සුබාසිරි පතාගෙන,පෙම්වතිය මැරිලා........


Post Comment